Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden De Vrije Slag Door Zutphen

Artikel 1 Voorwaarden

 • De Vrije Slag Door Zutphen (hierna te noemen DVSDZ) organiseert recreatieve tochten. Evenementen worden niet bij een bond aangemeld.
 • Stichting DVSDZ is niet aansprakelijk voor verlies of diefstal van goederen van deelnemers
 • Tijden die DVSDZ registreert zijn niet officieel,
 • Elke deelnemer wordt geacht akkoord te gaan met de inhoud van de vrijwaringverklaring en deze voorzien van naam en handtekening te mailen of af te geven aan het secretariaat voor aanvang van de start.
 • Aanmelden voor een afstand geschied tegen laag tarief via http://www.inschrijven.nl/
 • Aanmelden voor een afstand op de dag zelf kan bij de inschrijftafel tot 30 minuten voor de start van de gekozen afstand tegen hoog tarief
 • Minimum leeftijden
  • 500 en 250 meter: 5 jaar en minimaal diploma B (DVSDZ BERKEL)
  • 920 meter: 8 jaar en minimaal diploma B (DVSDZ BERKEL
  • 1500 en 3000 meter: 10 jaar en minimaal diploma B (DVSDZ BERKEL)
  • 6020 meter: minimaal 16 jaar, uitstekende gezondheid, minimaal eenmaal per jaar een 3000 meter tocht, lid van een zwemvereniging of triatlonvereniging, traint het hele jaar door in bad en of buitenwater. (DVSDZ IJSSEL)

Artikel 2 Deelname

 1. Deelname aan een Evenement is uitsluitend mogelijk voor een natuurlijke persoon die tenminste de door de Organisator vastgestelde minimumleeftijd heeft bereikt.
 2. De Deelnemer mag aan een Evenement slechts deelnemen indien hij het daartoe strekkende inschrijfformulier volledig, naar waarheid heeft ingevuld, indien het inschrijfgeld volledig is voldaan en indien de deelnemer akkoord is gegaan met deze algemene voorwaarden.
 3. De deelname aan een Evenement geschiedt door de Deelnemer persoonlijk. Het is dus niet toegestaan een ander in plaats van de Deelnemer aan het Evenement deel te laten nemen.
 4. De Organisator kan op grond van uitzonderlijke omstandigheden besluiten het Evenement voortijdig te beëindigen, op te schorten of te wijzigen. De Organisator kan eveneens op grond van uitzonderlijke omstandigheden besluiten een route en /of het programma van het evenement te wijzigen. In bedoelde gevallen vindt geen restitutie van het inschrijfgeld plaats.
 5. Een besluit van de Organisator om het Evenement geen doorgang te laten vinden doet geen aansprakelijkheid ontstaan voor vergoeding van de door de Deelnemer gemaakte kosten, waaronder ook reis-, verblijf- en huisvestingskosten.

Artikel 3 Aansprakelijkheid

 • Deelname geschiedt voor eigen risico. De Organisator is niet aansprakelijk voor enige schade, hoe ook genaamd, die de Deelnemer mocht lijden als gevolg van de Deelname, tenzij deze schade het directe gevolg is van aan de Organisator toe te rekenen opzet of grove schuld.
  Deze uitsluiting van aansprakelijkheid geldt ook voor ernstige schadesoorten zoals alle mogelijke schadesoorten ten gevolge van (blijvend) letsel of overlijden.
 • De Deelnemer verklaart zich bekend met het feit dat deelname een goede gezondheid, in zowel psychische als fysieke zin, vereist en verklaart dat hij aan deze eis voldoet en dat hij zich ook door training of anderzijds voldoende heeft voorbereid op een Evenement met een sportief karakter.
 • De Organisator adviseert de Deelnemer zich, indien deze deelneemt aan een sportief Evenement, sportmedisch te laten keuren.
 • De Deelnemer vrijwaart de Organisator voor alle schade die derden mochten lijden als gevolg van een aan de Deelnemer toe te rekenen handelen of nalaten met betrekking tot de deelname aan een Evenement. De Deelnemer dient afdoende verzekerd te zijn tegen het risico van aansprakelijkheid voor bedoelde schade.
 • Sponsors zijn op dezelfde voet als de Organisator, uitgesloten van enige aansprakelijkheid.

Artikel 4 Annulering

 1. Bij annulering door de Deelnemer voor 1 april ontvangt de Deelnemer €5 terug.
 2. Bij annulering door de Deelnemer na 01 april wordt geen inschrijfgeld teruggestort.
 3. Bij annulering door aantoonbare blessure (d.m.v. doktersverklaring aan te tonen ) tussen 01 april en 1 juli ontvangt de Deelnemer €5 terug.
 4. Bij annulering door een externe partij (RWS en andere overheidsinstanties) voor 1 juli ontvangt de Deelnemer €5 terug. Bij annulering door externe partij na 1 juli ontvangt de Deelnemer niets terug.
 5. Bij annulering door DVSDZ voor 01 juli ontvangt de Deelnemer het volledige bedrag van inschrijving terug.
 6. Bij annulering door DVSDZ tussen 01 juli en de dag van het evenement zelf, vanwege onvoorziene omstandigheden ontvangt de deelnemer zijn inschrijfgeld niet terug, maar wordt de inschrijving doorgezet naar de volgende editie.
 7. Het deelnamebewijs is persoonlijk en is niet overdraagbaar bij annulering op welk moment ook. DVSDZ stelt de vrijgekomen plekken beschikbaar op 1 juli en de tweede zaterdag van augustus. Plekken die na de tweede zaterdag in augustus door annulering beschikbaar komen, kosten €25 en zijn alleen contant aan de kassa verkrijgbaar.

Artikel 5 Portretrecht

Deelnemer verleent bij voorbaat toestemming aan de Organisator voor openbaarmaking van tijdens of rond een Evenement gemaakte foto’s, video’s en ander beeldmateriaal in de breedste zin des woords, waarop de Deelnemer zichtbaar is.

Artikel 6 Persoonsgegevens

De door de Deelnemer verstrekte persoonsgegevens worden door de Organisator opgenomen in een bestand. De Deelnemer verleent door het aangaan van de Overeenkomst toestemming aan de Organisator tot gebruik van de persoonsgegeven voor het verzenden van informatie aan de Deelnemer en voor het verstrekken van de persoonsgegevens aan derden ten behoeve van het verzenden van informatie omtrent haar evenementen aan de Deelnemer. Het is de Deelnemer te allen tijde toegestaan kosteloos schriftelijk of per e-mail aan te geven bezwaar te hebben tegen het verzenden van informatie door de Organisator of tegen het verstrekken van persoonsgegevens, waarna de Organisator dat verzenden respectievelijk dat verstrekken zal stop zetten.
De Deelnemer verleent door het aangaan van de Overeenkomst toestemming aan de Organisator tot openbaarmaking van zijn naam en eventuele (wedstrijd)resultaten, bijvoorbeeld door middel van publicatie in kranten, magazines en/of via internet.

DVSDZ hanteert geen reservelijst of reserveringsbeleid.

Een deelnemer wordt aansprakelijk gesteld voor het overtreden van wettelijke bepalingen en schade aan goederen van de organisatie of de locaties waar DVSDZ gebruik van maakt.